ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
 • 132 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • CPDS DAY 26.02.67
 • ประเมิน EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
 • Banner No Gift Policy
 • PlanCPD2567
 • ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช
 • แผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2566-2570
 • ผลงานโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • Award2024
 • ผลการประเมินการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
 • ผลการประเมินเว็บไซต์ ประจำปี 2566
 • Sufficiency Economy Philosophy Award 2566
 • ประกาศเกียรติคุณ นางสาวเพลงธารา แก้วขอนแก่น
 • ประกาศเกียรติคุณ นายราเศร์ คงคาน้อย
 • Banner App Moac
 • ช่องทางการติดต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  Layer 1-1
  Layer 2
  Layer 3-3

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • ๑๐๘ ปี สหกรณ์ไทย
  • ๑๐๘ ปี สหกรณ์ไทย
  • ขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  • KM Process
  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ 2566
  • โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2566 (1)
  • โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2566 (2)
  • โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมที่ 1)
  • โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมที่ 2)
  • คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โครงการ "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566"
  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิต
  • การพัฒนาช่องทางการตลาดข้าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ผลการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2565
  • การขับเคลื่อนนโยบายตลาดนําการผลิต ตามนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565
  • การใช้อุปกรณ์การตลาด ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจภาคการเกษตรที่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565
  • งานส่งเสริมพัฒนา/กำกับดูแล แก้ไข ป้องกันปัญหาของสหกรณ์ในภาคการเกษตร หรือสหกรณ์นอกภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
  • การสร้างเครือข่ายงานสหกรณ์ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
  • งานส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งในระดับ 1 ปีงบประมาณ 2565
  • HOPE OF MOAC

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  จังหวัดร้อยเอ็ด
  สำนักงาน ก.พ.
  กรมบัญชีกลาง
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์
  สำนักงาน ป.ป.ช

  เมนูอื่นๆ

  ระบบงานกรม
  ระบบ CPS
  E-Project
  ITA สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
  ระบบจดทะเบียนสหกรณ์
  ระบบโครงการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
  งบทดลองรายเดือน
  Infographic
  แผนการแนะนำ ส่งเสริม ดูแล สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  PROFILE สหกรณ์
  PROFILE กลุ่มอาชีพ
  PROFILE กลุ่มเกษตรกร
  รายงานผลการแนะนำส่งเสริมพัฒนาฯ
  รายงานการประชุม
  สถิติ
  สินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  การออกหนังสือเป็นร้านสหกรณ์
  ระบบสลิปเงินเดือน
  Email (WorkD)
  ระบบประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  แฟ้ม 19 รายการ
  ระบบจองห้องประชุม Zoom ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ระบบตรวจการสหกรณ์

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Facebook Fanpage สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
  Facebook สำนักงานสหกรณ์จังหวัด้อยเอ็ด
  YouTube สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
  Entry Thailand

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
  copyright All reseve 2023
  รูปภาพและวิดีโอ จากเว็บไซต์ freepik.com , pixabay.com , flaticon.com

  BACK TO TOP